REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.skleptesoro.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) przez ALTO GALERIA M. Dzięgielewska sp. j. z siedzibą w Łodzi oraz określa zasady i warunki świadczenia przez ALTO GALERIA M. Dzięgielewska sp. j. z siedzibą w Łodzi usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

§1. Definicje

 

1.       Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2.       Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów:

 

a)      Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie

 

b)      Firmę kurierską

 

3.       Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.

 

4.       Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta. 

 

5.       Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin.

 

6.       Rejestracja - oznacza czynność dokonaną przez Klienta w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 

7.      Sprzedawca - oznacza ALTO GALERIA M. Dzięgielewska Sp.j. z siedzibą w Łodzi, prowadzącą działalność gospodarczą pod adresem 92-780 Łódź, Grabińska 32,  NIP  :7282709580

 

REGON : 100608773.  wpisaną do krajowego rejestru sądowego pod numerem :

 

KRS: 0000318874 

 

8.       e-mail: skleptesoro@skleptesoro.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

 

9.       Zamówienie – oznacza wybór w ramach Sklepu Internetowego określonych produktów, zmierzający do zawarcia umowy sprzedaży tychże produktów, na warunkach określonych przez Regulamin.

 

 

 

§2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 

Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

2.       W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, Klient powinien posiadać dostęp do urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne, dostęp do przeglądarki internetowej oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

 

3.       Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym Klienta. Klient może wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce internetowej. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie mechanizmu plików „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje dotyczące plików „cookies” zawarte są w zakładce Polityka prywatności.

 

 

 

§3. Rejestracja

 

W celu założenia Konta Klienta, należy dokonać Rejestracji.

Dokonanie Rejestracji nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę. Przesłanie formularza oznacza zgodę Klienta na postanowienia Regulaminu oraz upoważnienie Sprzedawcy do przetwarzania zawartych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych Klienta w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

§4. Składanie Zamówień

 

1.       Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

 

2.       Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

 

3.       Poprzez złożenie zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

 

4.       Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym, kompletuje zamówienie wybierając towar, którym jest zainteresowany. Dodanie towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA". Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu metody dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając przycisk „ZAMÓWIENIE”. Klient jest informowany o łącznej cenie za towar i metodę dostawy oraz o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.

 

5.       Złożenie zamówienia przez Klienta potwierdzone jest wiadomością wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres. Wiadomość ta zawiera istotne elementy zamówienia oraz stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty.  Z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.

 

 

 

§4. Płatności

 

 

 

1.       Ceny towarów dostępnych w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (PLN).

 

2.       Ceny towarów dostępnych w Sklepie Internetowym nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy oraz wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży a o których Klient będzie poinformowany przy wyborze metody dostawy i formy płatności przy  składaniu zamówienia. Całkowity koszt zamówienia, wiążący Strony umowy sprzedaży, wskazany jest w „KOSZYKU” przed złożeniem zamówienia oraz potwierdzony jest w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia.

 

3.       Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 

 

 

a)      gotówką za pobraniem - płatność Dostawcy przy dokonywaniu dostawy (realizacja zamówienia następuje w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia);

 

b)      gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym w Łodzi;

 

c)       przelewem bankowym tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia następuje terminie 2 dni roboczych od zaksięgowania ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy);

 

d)      przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwanym przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (realizacja zamówienia następuje terminie 2 dni roboczych od zaksięgowania ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy).

 

 

 

§4. Dostawa

 

 

 

1.       Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. Koszt dostawy ponosi Klient.

 

2.       Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi bądź skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

 

3.       Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

 

4.       Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon lub fakturę VAT.

 

 

 

§5. Rękojmia i prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 

 

 

1.       Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

2.       Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie.

 

3.       Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady.

 

4.       Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie.

 

5.       Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość towaru wadliwego pozostaje do wartości towaru bez wad.

 

6.       Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

 

7.       Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia wadliwej rzeczy ponosi Sprzedawca.

 

8.       Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od objęcia towaru, odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem odpowiedniego formularza stanowiącego załącznik 1. do Regulaminu. Za zachowanie terminu uważa się przesłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia.

 

9.       W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 

10.   Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, ma obowiązek zwrócić wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszt dostawy.

 

11.   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

12.   W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest dostarczyć towar Sprzedawcy na własny koszt. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Za zachowanie terminu uważa się odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

 

 

§6. Usługi nieodpłatne

 

 

 

1.       Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi nieodpłatne polegające na prowadzeniu Konta Klienta.

 

2.       Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, oraz historii zamówień już zrealizowanych.

 

3.       Klient na rzecz którego prowadzona jest usługa prowadzenia Konta klienta może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta, może ono zostać usunięte do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

 

§6. Ochrona danych osobowych

 

1.       Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy, w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczonych usług jest Sprzedawca.

 

2.       Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Klient przekazuje Sprzedawcy swoje dane osobowe dobrowolnie.

 

3.       Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów sprzedaży oraz usług nieodpłatnych prowadzonych przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

 

4.       Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

 

5.       Każdy kto przekazuje Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia.

 

 

 

§7. Postanowienia końcowe

 

 

 

1.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania nowego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia złożone przed datą opublikowania nowego Regulaminu realizowane będą w oparciu o postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

 

2.    W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

 

3.       Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

 

 

 

 

 

Załącznik 1. Formularz odstąpienia od umowy

 

Sklep Tesoro

Ul. Kopcińskiego 69/71

90-032, Łódź

skleptesoro@skleptesoro.pl

 

Ja/My(*)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………………………………

 

 

 

– Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

– Data: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić.